[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” background_color=”#f6f6f6″ background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

[:en]

[/fusion_text][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Very often it is thought that the tooth is fixed to the bone, as it is itself bone. In reality our teeth are living elements; simplifying we can say that they are secured to the bone (alveolar bone) through very strong and elastic tissues that hold the tooth fixed to the alveolus, which is the cavity of the bone prepared to contain the tooth.

These tissues are in turn covered by the gingiva which has the dual function of maintaining the tooth in its position and preserving the integrity of the tissues that hold the tooth fixed to the bone.

The structure formed by alveolar bone, tissues and gingiva is called “periodontium”.

Due to age or lack of oral hygiene, inflammation of the tissues of the periodontium may occur. These inflammations, such as gingivitis or periodontitis, if neglected and untreated can lead to mobility and tooth loss.

There may be factors that increase the risk of contracting this type of disease such as, for example, smoking, diabetes, stress or taking certain medicines.

The treatment of these pathologies, which attack the tissues of the periodontium, is entrusted to “periodontology”, a discipline of dentistry that has this name because it deals specifically with diseases that affect the periodontium.

It must be said that in periodontal diseases gingivitis can have a complete and full recovery of tissue function; on the contrary, periodontitis, which is classified into different types based on its aggressiveness, always involves an irreversible damage of the tissue and therefore a loss of connection between the teeth and the bone.

It therefore becomes important to go to a specialized dentist at the first symptoms of these pathologies such as, for example, redness, swelling or bleeding gums. Our doctors specializing in periodontology can help patients, through specific treatments and accurate therapy, to eliminate periodontium pathologies and maintain the health of the patient’s teeth.

In any case, accurate oral hygiene remains the best solution to prevent these diseases.

In our clinic it is possible to receive all the information and tools for a correct daily oral hygiene; it is also possible to do professional dental cleaning to eliminate the formation of tartar and bacterial plaque and significantly reduce the risk of gingivitis and periodontitis and the consequent loss of teeth.

[/fusion_text][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

[:it]

[/fusion_text][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Molto spesso si pensa che il dente sia fissato all’osso, in quanto esso stesso osso. Nella realtà i nostri denti sono elementi viventi; semplificando possiamo dire che essi sono assicurati all’osso (osso alveolare) tramite dei tessuti molto robusti ed elastici che tengono il dente fissato all’alveolo, che è la cavità dell’osso predisposta per contenere il dente.

Questi tessuti sono a loro volta coperti dalla gengiva che ha la duplice funzione di mantenere il dente nella sua posizione e di conservare l’integrità dei tessuti che tengono il dente fissato all’osso.

La struttura formata da osso alveolare, tessuti e gengiva è chiamata “parodonto”.

A causa dell’età o di una mancanza di igiene orale si possono avere infiammazioni dei tessuti del parodonto. Questi infiammazioni, come la gengivite o la parodontite, se trascurate e non curate possono portare alla mobilità ed alla perdita dei denti.

Vi possono essere dei fattori che aumentano il rischio di contrarre questo tipo di malattie come, ad esempio, il fumo, il diabete, lo stress o l’assunzione di determinati medicinali.

La cura di queste patologie, che attaccano i tessuti del parodonto, è affidata alla “parodontologia”, disciplina della odontoiatria che ha questo nome perché si occupa specificatamente delle malattie che interessano il parodonto.

Va detto che nelle malattie parodontali la gengivite può avere una guarigione completa ed un pieno recupero della funzionalità del tessuto; al contrario la parodontite, che è classificata in diverse tipologie in base alla sua aggressività, dopo la guarigione comporta sempre un danno irreversibile del tessuto e quindi una perdita di connessione tra i denti e l’osso.

Diventa quindi importante recarsi presso un dentista specializzato ai primi sintomi di queste patologie come, ad esempio, arrossamento, gonfiore o sanguinamento delle gengive. I nostri dentisti specializzati in parodontologia possono aiutare i pazienti, attraverso trattamenti specifici ed una terapia accurata, ad eliminare le patologie del parodonto e mantenere la salute dei denti del paziente.

In ogni caso una accurata igiene orale rimane la migliore soluzione per prevenire queste patologie.

Nella nostra clinica è possibile ricevere tutti le informazioni e gli strumenti per una corretta igiene orale quotidiana; inoltre è anche possibile fare delle pulizie dentali professionali per eliminare la formazione di tartaro e placca batterica e ridurre notevolmente il rischio di gengiviti e parodontite e la conseguente perdita di denti.

[/fusion_text][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

[:sq]

[/fusion_text][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

Shumë shpesh mendohet se dhëmbi është i fiksuar në kockë, duke qenë dhe vetë ai është kockor. Në fakt, dhëmbët tanë janë elemente jetësore; duke e thjeshtuar mund të themi se ata sigurohen në kockë (kocka alveolare) nëpërmjet indeve shumë rezistentë dhe elastikë që mbajnë dhëmbin të fiksuar në alveolë, e cila është zgavra e kockës që përmban dhëmbin.

Këto inde nga ana e tyre janë të mbuluara nga mishi i dhëmbëve, i cili ka funksionin e dyfishtë  mbajtjes së dhëmbit në pozicionin e tij dhe  ruajtjes së integritetit të indeve që e mbajnë dhëmbin të fiksuar në kockë.

Struktura e përbërë nga kocka alveolare, indet dhe gingivat quhet “parodont”. 

Për shkak të moshës ose mungesës së higjienës orale, mund të ndodhë inflamacion i indeve të parodontit. Këto inflamacione, të tilla si gingiviti ose parodontiti, nëse neglizhohen dhe nuk mjekohen mund të çojnë në lëvizje dhe rënie të dhëmbëve.

Mund të ketë faktorë që e rrisin rrezikun e patologjve të tilla, për shembull, pirja e duhanit, diabeti, stresi dhe marrja e medikamenteve të caktuara.

Trajtimi i këtyre patologjive, të cilat sulmojnë indet e parodontit, i është besuar “parodontologjisë”, një disiplinë e stomatologjisë që ka këtë emër sepse merret posaçërisht me sëmundje që prekin parodontin.

Duhet thënë se në sëmundjet parodontale, gingiviti mund të ketë një shërim të plotë dhe rikuperim të plotë të funksionit të indeve; ndryshe nga parodontiti, i cili klasifikohet në lloje të ndryshme bazuar në agresivitetin e tij, pas shërimit të të cilit gjithmonë ka një dëmtim të pakthyeshëm të indeve dhe kështu dobësim të lidhjes midis dhëmbëve dhe kockave.

Prandaj bëhet e rëndësishme të shkoni te një dentist i specializuar që në simptomat e para të këtyre patologjive siç janë, për shembull, skuqja, ënjtja ose gjakderdhja nga mishrat. Dentistët tanë të specializuar në parodontologji mund t’i ndihmojnë pacientët me trajtime specifike dhe terapi të posaçme për të eliminuar sëmundjen parodontale dhe për të ruajtur shëndetin e dhëmbëve.

Në çdo rast një higjienë orale e kujdesshme mbetet zgjidhja më e mirë për parandalimin e këtyre patologjive.

 klinikën tonë është e mundur të merrni të gjitha informacionet dhe mjetet për një higjienë të saktë ditore të gojës; është gjithashtu e mundur të kryhet një pastrim profesional i dhëmbëve për të eliminuar formimin e pllakës bakteriale dhe tartarit dhe për të zvogëluar ndjeshëm rrezikun e gingivitit dhe parodontitit dhe rënien pasuese të dhëmbëve.

[/fusion_text][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””]

[:]

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]